ભારતવાસી છું હું…

કચ્છી છું હું ગુજરાતી છું હું

સૌથી પહેલા ભારતવાસી છું હું

બધા ધર્મો એક થાય છે જ્યાં

એવા રાષ્ટ્રનો રહેવાસી છું હું

ભળતી પાણીમહીં સાકર છે જેમ

એમ એકમેકમાં ભળતી જ્ઞાતિ છું હું

1721 જ્યાં છે ભાષા બોલાતી

છતાં એકતા ત્યાં તોડે ના તોડાતી

કૃષ્ણ, બુદ્ધ, સરદાર છે જ્યાં જન્મ્યા

એવા મલકનો નિવાસી છું હું

ગર્વ છે મને ભારતવાસી છું હું

અભિમાન છે મને ભારતવાસી છું હું

કચ્છી છું હું ગુજરાતી છું હું

સૌથી પહેલા તો ભારતવાસી છું હું


~ કલ્પતરૂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s