“માં”…

કેવી અજાયબીભરી વ્યક્તિ છે ‘માં’…
જમવાની ના પાડીએ તો પૂછે જ કે ‘કાં’ ?
ના પાડ્યા છતાં જમવા બેસાડી જ દે
ને પેટ ભરાઈ ગયા છતાં કહે ‘હજી ખા!’

કેવી ગજબની વ્યક્તિ છે ‘માં’…?
કોઈ વસ્તુ માંગીએ તો પહેલા કહે ‘ના’
કેમેય કરી ને મેળ બેસાળ્યા પછી
સામે ધરીને એ વસ્તુ કહે ‘લે આ’….

કેવી અજાયબભરી વ્યક્તિ છે ‘માં’…?

“કલ્પતરૂ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s