“મૈત્રી”

અત્યારે  યાદ નથી કે આપણી મૈત્રી ની શરૂઆત ક્યારથી થઇ…
જ્યારથી પણ થઇ પણ એની સિંચાઇ સારા વ્યવહાર થી થઇ..
વીચાર્યું પણ નહોતુ કે આટલો પંથ કાપશે આ સંબન્ધ..
વર્ષો વીત્યા ની સાથે સાથ બનશે મજબૂત અકબંધ..
ક્ષણ બે ક્ષણ થોભિને જોઉં છું જો પાછો વળીને
આનંદ આપે છે એ ક્ષણો અંતરમનમાં સમૂઘી વિસ્તરીને..
દૂર છે તું છતાં તારી હાજરી હોય એવું લાગ્યા કરે ક્યારેક..
અને હર્ષ ની પળોમાં તારી ગેરહાજરી ખલે છે ક્યારેક..
દૂર થયા પછી વધારે તો કઈ નથી મળી શક્યા આપણે
છતાં પણ એકબીજાથી દૂર નથી થઇ શક્યા આપણે..
~ કલ્પતરૂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s