જીવ્યા કરીશ…

જીવ્યા કરીશ એ સઘળું અવિરત
એ વાતો એ રાતો એ યાદો હમેશા
પાંપણ પર પાણી ન લાવીશ કદી હું
બસ રડ્યા કરીશ મનોમન હમેશા
મળી છે મને જો તક કોઈ એવી
ખબર તારી પૂછતો રહીશ હમેશા
ભલે તારા કદમો રહી શક્યા ના અડીખમ
આ પાગલ હ્રદય માં રહીશ તુ હમેશા

~ કલ્પતરૂ
16/12/2015

Advertisements