દિવસ રાત જાગતું આ શહેર…

image

દિવસ રાત જાગતું આ શહેર
હર પળ હર ક્ષણે ભાગતું આ શહેર
દિવસ રાત જાગતું આ શહેર
કોઈક ના જીવનમાં ખુશીઓની લહેર
તો કોઈ પર વરસાવતું દુઃખોનું કહેર
દિવસ રાત જાગતું આ શહેર
લાખો લોકોને સમાવતું આ શહેર
હજારો લોકોને ભરખતુંયે આ જ શહેર
દિવસ રાત જાગતું આ શહેર
આશાઓ, સપનાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓ
જે લઈને આવે એને રાખતું આ શહેર
દિવસ રાત જાગતું આ શહેર

~ કલ્પતરૂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s