હમેશા હોઠો પર રહેતી પંક્તિઓ……

મનાવી ના શકે તું એ રીતે ક્યારેય નહીં રૂઠું ઠું

છતાં માનું નહિં, તો માનજે એ રૂષણું જુઠું

ઉઘાડો તો ખબર પડશે, છે પાનાં યાદના કેવા

ઉપર તો માત્ર દેખાશે, સદા બરછટ કઠણ પૂઠું 

અને એક દિવસ ઊંઘ થોડી લાંબી થઈ જશે 

મને ઊઠાડવાને મથશે તું…… નહીં ઊઠું…..!!!!!! 

BY- DR. વિવેક ટેલર 

Advertisements